همراه مطمئن سازندگان در تأمین مصالح و ملزومات ساختمانی

پروژه ها

پروژه ولنجک نوزدهم

کارفرما: مهندس میرعمادی
زمینه همکاری: فروش مصالح
شرکت آبادگران هورآژند
شرکت آبادگران هورآژند
شرکت آبادگران هورآژند

پروژه آگرین اندرزگو

کارفرما: مهندس احمدزاده
زمینه همکاری: تامین مصالح
شرکت آبادگران هورآژند
شرکت آبادگران هورآژند
شرکت آبادگران هورآژند

نیاوران/همایونفر

کارفرما: مهندس مستشاری
زمینه همکاری: تأمین مصالح بنایی و پنجره های upvc
شرکت آبادگران هورآژند
شرکت آبادگران هورآژند

پروژه جاده مخصوص

کارفرما: مهندس آریش
زمینه همکاری: فروش مصالح ساختمانی
شرکت آبادگران هورآژند
شرکت آبادگران هورآژند

پروژه مقصودبیک

کارفرما: مهندس شادمان پور
زمینه همکاری: تأمین مصالح و ملزومات ساختمانی
شرکت آبادگران هورآژند
شرکت آبادگران هورآژند

پروژه ولنجک

کارفرما: مهندس اصغر احمدزاده
زمینه همکاری: تأمین مصالح و ملزومات ساختمانی
شرکت آبادگران هورآژند
شرکت آبادگران هورآژند