همراه مطمئن سازندگان در تأمین مصالح و ملزومات ساختمانی

معاملات فیزیکی - نمودار روند قیمت سیمان فله(میانگین تابلوی بورس)

سیمان فله فراز فیروزکوه
سیمان فله فیروزکوه
سیمان فله شمال (جاجرود)
سیمان فله تهران

معاملات فیزیکی - نمودار روند قیمت سیمان پاکت(میانگین تابلوی بورس)

سیمان پاکت تهران
سیمان پاکت فیروزکوه
سیمان پاکت شمال
سیمان پاکت فراز فیروزکوه